Spotrebiteľský online úver

Na tomto mieste si viete podať, nezáväznú žiadosť o spotrebiteľský úver až do výšky 10.000 Eur cez jednu z našich partnerských spoločností. Ako to funguje?

 1. vyplníte potrebné údaje
 2. budeme vás kontaktovať emailom, kvôli doloženiu dokladov
 3. preveríme, či spĺňate podmienky na poskytnutie úveru, cez naše partnerské spoločnosti
 4. zašleme vám výsledok posúdenia a návrh zmluvy
 5. v prípade, že vám budú podmienky vyhovovať, zašlete nám podpísanú dokumentáciu k načerpaniu úveru
 6. čo ak vám nebudú podmienky vyhovovať? Nič sa nedeje, jednoducho nám to oznámite telefonicky alebo emailom, vašu žiadosť zrušíme a doklady skartujeme
 7. vyhovuje vám lepšie osobný kontakt? Neváhajte si s nami dohodnúť osobnú schôdzku

Základné kritéria online úveru:

 1. Pre zamestnaných na trvalý pracovný pomer,  starobných, výsluhových a vdovských dôchodcov
 2. V súčasnom pracovnom pomere musíte byť viac ako 3 mesiace
 3. Musíte mať založený bankový účet na svoje meno
 4. Nemôžete byť aktuálne v omeškaní so splátkami
 5. Nesmiete byť momentálne PN

Aké sú úrokové sadzby?

Vždy sa pre našich klientov, snažíme vyjednať tie najvýhodnejšie podmienky, konečná úroková sadzba záleží od celkového scóringu klienta. Momentálne začínajú úrokové sadzby na spotrebiteľských úveroch na úrovni 4,9%