HELLO PÔŽIČKA

Som tvoja refinančná pôžička

Čo je Hello Pôžička?

  • Pôžička bezúčelová alebo na refinancovanie, ktorá vám umožní spojiť viacero splátok do jednej.
  • Vhodná na financovanie nákupu auta, zariadenia domácnosti, dovolenky a konsolidáciu úverov.

Výhody:

  • Jedna menšia splátka namiesto viacerých.
  • Zníženie mesačných výdavkov.
  • Získanie potrebných financií na viac.
  • Rýchle vybavenie.

Ako požiadať o Hello Pôžičku:

  1. Vyplňte nezáväzný formulár.
  2. Priložte občiansky preukaz a výpis z účtu.
  3. Telefonicky sa dohodnete na parametroch pôžičky.

Poplatky:

  • Bez poplatkov za vybavenie a čerpanie úveru.

Reprezentatívny príklad:
Celková výška a mena úveru (S): 2 500 €, fixná efektívna úroková sadzba: 21,68 % p. a., výška mesačnej splátky: 51,75 €, počet splátok (n): 96 mesiacov. Celková čiastka: 4 968 €, RPMN (X): 21,68 %.

RPMN je vypočítaná v súlade s § 19 a prílohou č. 2 k zákonu č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 129/2010 Z.z."). Na výpočet RPMN sa použijú celkové náklady žiadateľa o poskytnutie spotrebiteľského úveru ako spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom zahŕňajúce aj všetky plnenia súvisiace s poskytnutým spotrebiteľským úverom nad rámec poskytnutého spotrebiteľského úveru. Náklady požadovaného spotrebiteľského úveru tvoria len úroky dojednané v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Spotrebiteľský úver bude poskytnutý najneskôr v posledný kalendárny deň v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu v ktorom bude splatná prvá splátka požadovaného spotrebiteľského úveru. V prípade, ak došlo k uzatvoreniu zmluvy o spotrebiteľskom úvere neskôr ako v posledný pracovný deň v mesiaci po 14.00 hod. (hraničný termín) v takomto prípade bude spotrebiteľský úver poskytnutý najneskôr v posledný deň v mesiaci nasledujúci po mesiaci v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Pri výpočte RPMN sa vychádza z predpokladu, že zmluva o spotrebiteľskom úvere zostane platná dohodnutý čas a že Veriteľ a Dlžník ako spotrebiteľ si budú plniť svoje povinnosti za podmienok a v lehotách ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Výška mesačných anuitných splátok je rovnaká počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru. Pri výpočte úrokov sa vychádza z počtu 365 dní.

S - celková výška úveru k - číslo splátky X - RPMN

n - počet splátok Ak - výška splátky bez poistenia

tk - 20 / 365 + (k - 1) . 1/12 je interval vyjadrený v zlomkoch roka medzi dátumom prvého čerpania a dátumom každého nasledujúceho čerpania a tk - 20 / 366 + (k - 1) . 1/12 je interval vyjadrený v zlomkoch roka medzi dátumom prvého čerpania a dátumom každého nasledujúceho čerpania v prípade ak ide o priestupný rok.

Poskytnutie spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok podlieha schváleniu zo strany  veriteľa a závisí od posúdenia schopnosti žiadateľa splácať úver. Výsledok výpočtu RPMN sa vyjadruje s presnosťou na dve desatinné miesta.