Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári prevádzkovateľom

vipfinance.sk - spoločnosťou Diamond Side, spol, s.r.o. so sídlom Sputniková 6, 821 02 Bratislava,

IČO 51983141 (ďalej len "DS"), za účelom spracovania žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre

potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii v prípade splnenia ňou uvedených

kritérií s cieľom prípravy ponuky touto inštitúciou. V súvislosti s udelením tohto súhlasu beriem na

vedomie, že súhlas nie je možné rozdeliť na dve samostatné spracovateľské operácie, nakoľko tieto

spolu navzájom súvisia a členený súhlas by v tomto prípade nebol logický a ani vhodný, keďže

spracovanie žiadosti bez následného zaslania ponuky finančnej inštitúcii by v tomto prípade nebolo

účelné a ani opodstatnené. Súhlas udeľujem na dobu 3 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Beriem na

vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať a zároveň, že udelenie súhlasu je podmienkou

spracovania formulára na vyššie uvedený účel. Súčasne beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu

nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním. Informácie o

spracovaní osobných údajov nájdete na vipfinance.sk

Informácia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Na základe vašej požiadavky o spracovanie žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej

následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii vám DS udáva, že vaše osobné údaje, ktoré

ste uviedli vo formulári, z dôvodov optimalizácie ponuky požadovanej finančnej služby a súčasného

zlepšenia komfortu a rýchlosti pri využívaní služieb poskytovaných DS, budú spracovávané

automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania v súlade s čl. 22 ods. 1 pís. a)

všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) aj bez vášho súhlasu, pretože sú

nevyhnutné na splnenie zmluvnej povinnosti DS voči Vašej osobe.

Uvedený postup DS je účelný a dôvodný vzhľadom ku skutočnosti, že požiadavku o spracovanie

žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej

inštitúcii zadávate výlučne prostredníctvom webového formulára umiestneného na webovom sídle DS

a rovnako výsledok spracovania žiadosti, zaslanie žiadosti finančnej inštitúcii na jej ďalšie spracovanie,

ako aj komunikácia o výsledku vybavenia vašej žiadosti, je komunikovaná výlučne elektronicky

prostriedkami diaľkovej komunikácie. Dochádza teda k automatizovanému spracovaniu vašich

osobných údajov bez ľudského zásahu, čo môže mať za následok, že vaša žiadosť môže byť spracovaná

a odoslaná spolupracujúcej finančnej inštitúcii, ale rovnako aj odmietnutá, výhradne len na základe

automatizovaného individuálneho posúdenia.

Ak s výsledkom takéhoto posúdenia nesúhlasíte, máte právo požiadať našu spoločnosť DS ako

prevádzkovateľa o tzv. "ľudský zásah", čo v praxi znamená, že vašu žiadosť o poskytnutie finančnej

služby preskúma niektorý z pracovníkov DS. Ďalej máte právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť

dané rozhodnutie, ktoré je založené na individuálnom automatizovanom rozhodnutí, o ktorých budete

informovaný v e-maily o vybavení vašej žiadosti. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov

automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania nájdete na vipfinance.sk